Oh, How I Love Jesus / ‘Ihi‘ihi ‘O ‘Iehova

Oh, how I love Jesus
Oh, how I love Jesus
Oh, how I love Jesus
Because he first loved me.

To me he is so wonderful
To me he is so wonderful
To me he is so wonderful
Because he first loved me.

`Ihi`ihi `o Iehova
Ka makua mana loa
Piha ka honua nei
I kona mana a me i kona nani
I kona mana a me i kona nani.

English Translation by Ata Damasco:

Oh! Sacred Jehovah, Father Almighty
His strength and beauty fill the earth.


Back