Iesu No Ke Kahuhipa
Savior, Like a Shepherd Lead Us
Attributed to Dorothy A. Thrupp
Translated into Hawaiian by Laiana (Lorenzo Lyons)

Iesu no ke Kahuhipa, Kahuhipa maikai e,
Eia makou ka ohana, Ke hoolohe a hahai;
E aloha, e aloha, Alakai a hanai mai
E aloha, e aloha, Alakai a hanai mai.

Kai malie ia makou la, Ma na kahawai maikai,
Ma na kula uliuli, Kahi malu malu ai;
E aloha, e aloha, Kiai a hoomalu mai,
E aloha, e aloha, Kiai a hoomalu mai.

Mai hookuu i kou ohana, O auwana io ia nei,
Ma na wahi hoohihia, Ma na waonahele e.
E aloha, e aloha, Hoopaa makou pa maikai,
E aloha, e aloha, Hoopaa makou pa maikai.

English Translation by Ata Damasco:

Jesus is the shepherd, a good shepherd
We are the flock (ohana of God), listening and following
Love, love, lead and care for us
Love, love, lead and care for us.

The waters are still and calm for us, the streams flow good
The grasslands are green, where there’s peace
Love, love, we are peacefully guided
Love, love, we are peacefully guided.

Don’t stray from the flock, wandering all about
In many different places and in the wilderness
Love, love, keep us blessed
Love, love, keep us blessed.


Back